RT-Zkoušení radiografické

Zkoušky prozařováním jsou primárně určeny pro zjišťování objemových defektů v materiálech všude tam, kde nelze použít ultrazvukové zkušení, nebo tam kde potřebujeme na rentgenových snímcích zobrazit rozsah defektů v materiálech.

Princip prozařování je založen na průchodu rentgenového nebo gama záření materiálem. V místě, kde se nachází defekt, nebo kde je síla materiálu menší, dochází k menšímu zeslabení záření. Na použitém detektoru je zachycen tento rozdíl a následně je zobrazen. Záměrně zde používáme pojem detektor, protože můžeme použít jak rentgenový film, tak i speciální polovodičové detektory, které jsou připojeny k počítači.

Jako zdroje rentgenového záření se používají rentgenové lampy s různými výkony a rozměry ohniska. Obecně lze říct, že čím menší ohnisko, tím lepší obraz a tím větší pravděpodobnost zachycení i těch nejmenších detailů.

Jako zdroje gama záření se používají různé gama zářiče o různé aktivitě. Nejběžněji jsou používány zdroje jako je Iridium – Ir192, Selen – Se75 nebo Kobalt – Co60. Jelikož se jedná o radioaktivní zdroje záření, je zapotřebí při práci s těmito zdroji dbát zvýšené bezpečnosti. Obsluha těchto radioaktivních zdrojů musí zajistit okolí pracoviště tak, aby do jeho blízkosti nevstupovaly osoby, které nemají zvláštní oprávnění. Tomuto zabezpečení se odborně říká kontrolované pásmo a jeho vymezení je vyžadováno zákonem.